InfoVšetky produkty si môžte teraz rezervovať na predajni a vyskúšať

Podmienky spracovania osobných údajov


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


 1. Prevádzkovateľ: PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 82365 Bratislava IČO: 31 322 859 DIČ: 2020494652 IČ DPH: SK2020494652 zápis v obchodnom registri : OS Bratislava I. odd. Sa , vl. 428/B
 2. Kontaktná osoba: Mgr. Monika Imrichová, Bojnická 10, 823 65 Bratislava tel. č.: +421 910 732 949 email: m.imrichova@protetika.sk
 3. Kontakt na zodpovednú osobu: m.chupekova@protetika.sk
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 5. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“) a zákona na ochranu osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (ďalej ako „Zákon“).II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV


 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
  2. oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a ponúk) podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia,
  3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a ponúk) podľa článku 6. ods. 1 písm. a) Nariadenia v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  2. zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 Nariadenia. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje získavané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže bezpečným spôsobom.V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)


1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb a realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (SCR design s r.o. Banská Bystrica) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.VI. OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV


Ak máte menej než 16 rokov, tak môžeme spracovávať Vaše osobné údaje len za podmienok, a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil Váš nositeľ rodičovských práv a povinností.VII. VAŠE PRÁVA


 1. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 2. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 3. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 5. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 6. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 7. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.VIII. ODVOLANIE SÚHLASU


Pokiaľ nám dáte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní bezodkladne zlikvidujeme všetky osobné údaje na spracovanie, na ktoré ste nám dali súhlas.IX. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 1. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
 2. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.POLITIKA COOKIES


Spoločnosť PROTETIKA, a.s., so sídlom Bojnická 10, 823 65 Bratislava, IČO: 31 322 859, DIČ: 2020494652, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 428/B, si kladie za cieľ ochraňovať súkromie používateľov svojich služieb. Keďže pri návšteve portálu eshop.protetika.sk (ďalej len "portál") ako aj pri použití služieb dostupných na portáli (ďalej len "služby") dochádza k ukladaniu cookies, považujeme za dôležité v rámci tejto "Politiky cookies" vysvetliť, aké cookies náš portál používa.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme do prehliadača používateľa keď používa náš portál. Používame ich na zlepšenie funkcionality portálu a služieb, na ich prispôsobenie používateľovi ako aj na zisťovanie štatistík o ich používaní.


Na portáli používame nasledovné cookies:

 1. Session cookies – umožňujú základné fungovanie portálu a služieb,
 2. Google Analytics cookies – sú to cookies tretej strany (spoločnosti Google), ktoré nám pomáhajú zistiť ako používatelia používajú náš portál, najmä počet návštevníkov, jednotlivé podstránky, ktoré navštívili a čas, ktorý na nich strávili.Keď používateľ používa náš portál a služby (po tom, čo bol bannerom informovaný o cookies), súhlasí s tým, že mu do prehliadača uložíme vyššie menované cookies ako aj s tým, že k informáciám uvedeným v týchto cookies pristúpime, keď náš portál opätovne navštívi.


Používateľ má právo kedykoľvek toto svoje rozhodnutie zmeniť, a to nasledovnými spôsobmi:

 • nastavením prehliadača - používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby webstránky, ktoré navštívi, nemohli do jeho prehliadača ukladať niektoré alebo žiadne cookies. To, akým spôsobom môže používateľ zmeniť tieto cookie nastavenia závisí od druhu jeho prehliadača – viac informácií teda nájde v používateľskej príručke prehliadača. Zákazom ukladania cookies však nemusí dôjsť k vymazaniu tých cookies, ktoré sú už v prehliadači uložené a môže byť potrebné ich vymazať priamo v prehliadači.
 • použítím “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” – vďaka jeho inštalácii do svojho prehliadača používateľ zabráni tomu, aby boli jeho údaje používané Google Analytics. Nástroj je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


V prípade, že sa používateľ rozhodne zakázať ukladanie cookies alebo ak ich použitiu iným spôsobom zamedzí, niektoré časti portálu alebo niektoré služby mu nemusia správne fungovať.

Túto Politiku cookies môžeme kedykoľvek zmeniť tým, že publikujeme jej novú verziu. V závere tejto politiky je uvedený dátum jej poslednej zmeny. Zmenená verzia je účinná ihneď po jej publikovaní na našej webstránke.


Tieto podmienky spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 09.11.2020

Dokumenty na stiahnutie

  Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

  Súhlasím