InfoVšetky produkty si môžte teraz rezervovať na predajni a vyskúšať

Formulár odstúpenia od zmluvy

Poučenie o právach pri odstúpení kupujúceho – spotrebiteľa od zmluvy.


Právo odstúpiť od zmluvy

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, kedy kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar, s výnimkou dopravcu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môže použiť Návratový formulár - Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci pošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.


V prípade zdravotníckej pomôcky, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zdravotnícku pomôcku vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, ak ide o

  • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v slovenskom jazyku

Po vrátení zdravotníckej pomôcky podľa ods. 3 VOP, uvedených na eshope, bude kupujúcemu vrátená cena, ktorá bola za dotknutú zdravotnícku pomôcku zaplatená zo strany kupujúceho, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.


Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní (v prípade zdravotníckej pomôcky najneskôr do 7 dní) odo dňa doručenia zakúpeného tovaru zaslať nám tovar späť. Nepoškodený tovar, alebo nepoškodenú a nepoužitú zdravotnícku pomôcku, v nepoškodenom a nepopísanom originálnom balení pošle kupujúci späť na vlastné náklady na adresu:

PROTETIKA e-shop 

Bojnická 10

823 65 Bratislava

 K zásielke priloží kópiu alebo originál faktúry a návratový formulár.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, kupujúcemu vrátime zaplatenú kúpnu cenu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia od odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy . Vrátené budú všetky platby súvisiace so zmluvou, vrátane nákladov na dopravu. Nie sme povinní uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia. Pod dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia nami ponúkaný.


Nie sme povinní vrátiť zákazníkovi platby uvedené v prvom odseku pred tým, ako nám je tovar fyzicky doručený.


V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, a to maximálne vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru s čase odstúpenia od zmluvy.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

Súhlasím