InfoVšetky produkty si môžte teraz rezervovať na predajni a vyskúšať

Formulár odstúpenia od zmluvy

Poučenie o právach pri odstúpení kupujúceho – spotrebiteľa od zmluvy.


Právo odstúpiť od zmluvy

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, kedy kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar, s výnimkou dopravcu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môže použiť Návratový formulár - Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci pošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.


V prípade zdravotníckej pomôcky, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zdravotnícku pomôcku vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, ak ide o

  • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v slovenskom jazyku

Po vrátení zdravotníckej pomôcky podľa ods. 3 VOP, uvedených na eshope, bude kupujúcemu vrátená cena, ktorá bola za dotknutú zdravotnícku pomôcku zaplatená zo strany kupujúceho, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.


Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní (v prípade zdravotníckej pomôcky najneskôr do 7 dní) odo dňa doručenia zakúpeného tovaru zaslať nám tovar späť. Nepoškodený tovar, alebo nepoškodenú a nepoužitú zdravotnícku pomôcku, v nepoškodenom a nepopísanom originálnom balení pošle kupujúci späť na vlastné náklady na adresu:

PROTETIKA e-shop 

Bojnická 10

823 65 Bratislava

 K zásielke priloží kópiu alebo originál faktúry a návratový formulár.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, kupujúcemu vrátime zaplatenú kúpnu cenu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia od odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy . Počiatočné náklady na dopravu, ktoré ste zaplatili, Vám budú vrátené v prípade, že vrátite všetky položky z Vašej objednávky.
Ak teda vrátite iba niektoré položky z objednávky a ostatné si ponecháte, počiatočné náklady na dopravu Vám nebudú vrátené.


Nie sme povinní vrátiť zákazníkovi platby uvedené v prvom odseku pred tým, ako nám je tovar fyzicky doručený.


V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, a to maximálne vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru s čase odstúpenia od zmluvy.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

Súhlasím