InfoVšetky produkty si môžte teraz rezervovať na predajni a vyskúšať

Všeobecné obchodné podmienky


Spoločnosti PROTETIKA, a.s., so sídlom Bojnická 10, 823 65 Bratislava, IČO: 31 322 859 , DIČ: 2020494652, IČ pre DPH: SK2020494652 zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sa, vložka číslo 428/B
(ďalej tiež len „obchodník“)


Kontaktné údaje obchodníka

PROTETIKA, a.s.
adresa: Bojnická 10, 823 65 Bratislava
kontaktný telefón: 0902 966 598
e-mail: eshop@protetika.sk

web: https://www.eshop.protetika.sk


I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom obchodníkom na internetovej adrese eshop.protetika.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti obchodníka a kupujúceho alebo spotrebiteľa.

2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, znení novely č. 108/2024 Z.z a zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky právne predpisy sa rozumejú v ich najnovšom aktuálnom znení.

3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese eshop.protetika.sk pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

5. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.


II. Objednávka a Kúpna zmluva

1. Zmluvný vzťah medzi obchodníkom (ako predávajúcim) a kupujúcim alebo spotrebiteľom je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorú uzatvára obchodník a kupujúci alebo spotrebiteľ bez ohľadu na právnu formu (jej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).

2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru obchodníkom na stránky e-shopu, pričom obchodník je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky obchodníkovi. Obchodník je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke. Toto potvrdenie je automatické a považuje sa za uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu obchodníka kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

4. Kupujúci alebo spotrebiteľ uskutočňuje objednávku prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, pokiaľ vopred urobil potrebnú registráciu, alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu alebo spotrebiteľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci alebo spotrebiteľ odošle obchodníkovi kliknutím na tlačidlo „Dokončiť s povinnosťou platby“. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

6. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká obchodníkovi záväzok dodať kupujúcemu alebo spotrebiteľovi dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok alebo záväzok spotrebiteľa zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať. Obchodník dodá kupujúcemu alebo spotrebiteľovi predanú vec (produkt–tovar, služba, digitálny obsah...) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

7. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci alebo spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci alebo spotrebiteľ dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.

8. Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ obchodník nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa obchodník a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže obchodník splniť, pošle kupujúcemu alebo spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho alebo spotrebiteľa o prijatí tejto ponuky obchodníkovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.


III. Rezervačná služba 

Obchodník poskytuje prostredníctvom svojej webovej stránky, na ktorej je umiestnený eshop, bezplatnú službu rezervácie tovarov predávaných v kamenných Predajniach a Výdajniach zdravotníckych pomôcok PROTETIKA s umiestnením v Slovenskej republike. Rezerváciu je možné vykonať zo strany spotrebiteľa prostredníctvom rezervačného formulára na eshope. Rezervácia je pre spotrebiteľa nezáväzná a platí po dobu 48 hodín od jej potvrdenia príslušnou predajňou alebo Výdajňou zdravotníckych pomôcok PROTETIKA.

Rezervačný formulár obsahuje nasledovné údaje spotrebiteľa: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a ďalej identifikačné údaje rezervovaného tovaru a mesto rezervácie. Obchodník zabezpečí rezerváciu iba v prípade riadneho vyplnenia a odoslania rezervačného formulára. Rezervácia je vykonaná zaslaním potvrdenia o rezervácii spotrebiteľovi e-mailom. Obchodník má právo vo výnimočných prípadoch rezerváciu zrušiť aj pred uplynutím Doby rezervácie, a to najmä z technických dôvodov. Kúpna zmluva vznikne výlučne medzi spotrebiteľom a príslušnou predajňou alebo Výdajňou zdravotníckych pomôcok PROTETIKA, za podmienky, že sa kupujúci dostaví do príslušnej predajne alebo Výdajne zdravotníckych pomôcok PROTETIKA a ním rezervovaný tovar si na mieste kúpi za obvyklých podmienok.

Obchodník negarantuje rovnaké ceny produktov v E-shope a v kamenných predajniach alebo Výdajniach zdravotníckych pomôcok PROTETIKA.


IV. Dodacie podmienky

1. Tovar bude kupujúcemu alebo spotrebiteľovi dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 7 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad, vrátane záručného listu.

2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom dopravného partnera, ktorú je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný uhradiť obchodníkovi súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, je vo výške 3,90 EUR, ak sa nejedná o prípady, kedy obchodník kupujúcemu alebo spotrebiteľovi cenu za dodanie tovaru neúčtuje alebo je v objednávke uvedené inak.

3. Kupujúci alebo spotrebiteľ súhlasí s tým, aby obchodník poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

4. Obchodník tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

5. Ak to vyžaduje povaha tovaru či ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi obchodníkom a kupujúcim alebo spotrebiteľom, je obchodník povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu alebo spotrebiteľovi takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak to neurčuje uvedený právny predpis inak.

6. Pokiaľ je obchodník podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim alebo spotrebiteľom v objednávke, kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že na strane kupujúceho alebo spotrebiteľa nastali dôvody na zmenu miesta alebo času dodania tovaru, kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný uhradiť náklady súvisiace s opakovanými doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7. Kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať neporušenosť obalu tovaru resp. zásielky a v prípade akýchkoľvek zistených nedostatkov tieto nahlásiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci alebo spotrebiteľ zásielku od prepravcu prevziať.


V. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho alebo spotrebiteľa prostredníctvom e-shopu, môže kupujúci alebo spotrebiteľ pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Z tohto účtu môže kupujúci alebo spotrebiteľ vykonávať objednávky tovaru. Kupujúci alebo spotrebiteľ však môže objednávky vykonávať aj bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivé. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný v prípade zmeny aktualizovať. Údaje uvedené v zákazníckom účte sú obchodníkom považované za správne.

3. Prístup do zákazníckeho účtu je zabezpečený zákazníckym menom a heslom. Kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do zákazníckeho účtu. Obchodník nenesie zodpovednosť za prípadne zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci alebo spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť používanie svojho zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Obchodník môže zrušiť zákaznícky účet a to najmä v prípade, keď kupujúci alebo spotrebiteľ svoj zákaznícky účet nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoju povinnosť z kúpnej zmluvy alebo z týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci alebo spotrebiteľ berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú hardvérovú a softvérovú údržbu.


VI. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov), ako koncová je rovnako uvedená cena za dodanie tovaru prostredníctvom dopravnej služby podľa čl. III týchto obchodných podmienok.

2. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim alebo spotrebiteľom. Obchodník je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.

3. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho alebo spotrebiteľa vykonanú v jeho objednávke, kedy má kupujúci alebo spotrebiteľ možnosť vykonať platbu prostredníctvom platobného systému GoPay alebo dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru. Úhrada kúpnej ceny je podmienkou dodania tovaru. Kupujúci alebo spotrebiteľ pri platbe prostredníctvom GoPay postupuje podľa pokynov poskytovateľa elektronických platieb.

4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s dodaním tovaru.

5. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane obchodníka pri uvedení ceny tovaru v e-shope alebo v priebehu objednávania, nie je obchodník povinný dodať kupujúcemu alebo spotrebiteľovi tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu alebo spotrebiteľovi bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Obchodník informuje kupujúceho alebo spotrebiteľa o chybe bez zbytočného odkladu a pošle kupujúcemu alebo spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu upravenú ponuku. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim alebo spotrebiteľom na e-mailovú adresu obchodníka.

6. Pri bezhotovostnej platbe je záväzok kupujúceho alebo spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet obchodníka.

7. Obchodník nevyžaduje od kupujúceho alebo spotrebiteľa vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je záloha.

8. Obchodník vystaví kupujúcemu alebo spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho alebo spotrebiteľa uvedenú v objednávke. V prípade, že kupujúci alebo spotrebiteľ má vytvorený zákaznícky účet, faktúra mu bude sprístupnená aj v tomto účte.

9. Obchodník je povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru. Predchádzajúca cena tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo

a) v období ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo

b) od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.

Obchodník môže pri postupnom znižovaní ceny tovaru uviesť ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu tovaru pred prvým znížením ceny tovaru bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru.


VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

1. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa prevzatím tovaru (okamihom dodania) kupujúcim alebo spotrebiteľom na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho alebo spotrebiteľa).

2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.


VIII. Zodpovednosť za vady, reklamácie- vytýkacie konanie, záruka

1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

2. Na dodaný tovar poskytuje obchodník kupujúcemu alebo spotrebiteľovi záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Nároky kupujúceho alebo spotrebiteľa z vád tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie- vytýkacie konanie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi obchodníkom a kupujúcim alebo spotrebiteľom podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).

4. Bližšie podmienky zodpovednosti za vytknutie vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia vytýkacie konanie (reklamácie), reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku obchodníka (ďalej tiež len „reklamačný poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho alebo spotrebiteľa, ktorý je spotrebiteľom, z vád tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci alebo spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci alebo spotrebiteľ dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.

5. Obchodník nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia obchodníka, za vady vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za vady spôsobené kupujúcim, spotrebiteľom alebo treťou osobou.


IX. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

1. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Obchodník je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne súhlasil s kvalitatívnymi požiadavkami a nebol poškodený. Ak si spotrebiteľ objednal viacero produktov, môže odstúpiť iba od celej zmluvy, musí vrátiť všetky produkty, ak sa strany nedohodli inak. Ak spotrebiteľ vráti iba niektoré produkty z objednávky a ostatné si ponechá, počiatočné náklady na prepravu mu nebudú vrátené.

Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy je zverejnený na webovej stránke e-shopu.


X. Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

1. Kúpne zmluvy sú počnúc ich uzatvorením archivované obchodníkom, a to aj po ich naplnení. Kúpne zmluvy sú archivované vo forme, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne obchodník, prípadne subjekt obchodníkom poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti takéhoto sprístupnenia.

2. Spracovanie osobných údajov sa riadi dokumentom "Podmienky spracovania osobných údajov", ktorý je zverejnený na stránke e-shopu.


XI. Záverečné ustanovenia

1. Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý obchodník v rámci e-shopu ponúka, je uvedená pri konkrétnom tovare.

2. Zmluvné strany si môžu akúkoľvek písomnú korešpondenciou vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, pričom kupujúci alebo spotrebiteľ doručuje písomnosti na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach a obchodník na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte príp. v objednávke.

3. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s obchodníkom je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom P.O.BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk, kde je k dispozícii aj formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia rieši spory bezodplatne. Môže to byť aj iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom MHSR (zoznam dostupný na http://www.mhsr.sk/); Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.

6. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu. Obchodník ich je zároveň oprávnený meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

9. Prílohou obchodných podmienok je reklamačný poriadok (vytýkacie konanie).

10. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2024.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

Súhlasím